ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันพุธที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
   ข้อมูลจำนวนบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

ชาย
21

หญิง
3

รวม
24
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

ไม่ระบุ
4
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)

หัวหน้าแผนก
2

ครูประจำ
22

ครูพิเศษ
6

พนักงานราชการ(สอน)
4

ครูฝึกสอน
6

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
2

หัวหน้างาน
12

เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)
9

เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)
18
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

แผนกวิชาช่างยนต์
22

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
1

งานประชาสัมพันธ์
1

งานบุคลากร
2

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

งานวางแผนและงบประมาณ
1

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

งานความร่วมมือ
4

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

งานครูที่ปรึกษา
3

งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1

งานรักษาดินแดน (รด.)
1

งานการศึกษาระดับปริญญาตรี
2