ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันจันทร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
   ข้อมูลจำนวนบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

ชาย
25

หญิง
4

รวม
29
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

ไม่ระบุ
5
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)

หัวหน้าแผนก
2

ครูประจำ
28

ครูพิเศษ
11

พนักงานราชการ(สอน)
4

ครูฝึกสอน
6

หัวหน้างาน
10

เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)
9

เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)
22
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

แผนกวิชาช่างยนต์
28

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
1

งานประชาสัมพันธ์
1

งานบุคลากร
1

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

งานวางแผนและงบประมาณ
1

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

งานความร่วมมือ
4

งานปกครอง
1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

งานครูที่ปรึกษา
3

งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2

งานรักษาดินแดน (รด.)
1

งานการศึกษาระดับปริญญาตรี
2