ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
   ข้อมูลจำนวนบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

ชาย
20

หญิง
3

รวม
23
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

ไม่ระบุ
4
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน