ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
   ข้อมูลจำนวนบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

ชาย
21

หญิง
3

รวม
24
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

ไม่ระบุ
4
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน