ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

ปวช.1
94%
775822

ปวช.2
96%
552575

ปวช.3
93%
315338

ปวส.1
93%
756810

ปวส.2
97%
135139

รวม
94%
25332684

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

ปวช.1
96%
791822

ปวช.2
95%
549575

ปวช.3
98%
330338

ปวส.1
95%
770810

ปวส.2
100%
139139

รวม
96%
25792684