ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันพุธที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

ปวช.1
0%
0755

ปวช.2
0%
0215

ปวช.3
0%
0583

ปวส.1
0%
0708

ปวส.2
0%
0496

รวม
0%
02757

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

ปวช.1
100%
755755

ปวช.2
95%
205215

ปวช.3
99%
577583

ปวส.1
99%
700708

ปวส.2
100%
496496

รวม
99%
27332757