ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

ปวช.1
86%
728847

ปวช.2
92%
566614

ปวช.3
90%
308344

ปวส.1
84%
618738

ปวส.2
88%
128146

รวม
87%
23482689

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

ปวช.1
86%
729847

ปวช.2
89%
546614

ปวช.3
92%
317344

ปวส.1
81%
596738

ปวส.2
82%
120146

รวม
86%
23082689