ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

ปวช.1
87%
698800

ปวช.2
93%
204219

ปวช.3
80%
420528

ปวส.1
78%
352452

ปวส.2
72%
371518

รวม
81%
20452517

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

ปวช.1
79%
635800

ปวช.2
87%
191219

ปวช.3
85%
447528

ปวส.1
64%
288452

ปวส.2
78%
404518

รวม
78%
19652517