แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนายสุเกตุ จงภักดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0860721187
ครูประจำนางสาวพูสุดา เศรษฐพงศ์พาณิช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0971170569นางสาวอรวรรณ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0986935964นายอดุลย์ พิพิธ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0654975279นางสมพร โพธิ์รัง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0890264921นางสาวณิชากาญจน์ สมเพ็ชร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0614538523นายสถาพร รอดสว่าง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0879251952นายอวิรุทธ์ อินโต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0861664726นางดวงกมล อุดมรักษาทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0896158589นางสาวหทัยทิพย์ ประภาสัจจะเวทย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0939066862นายปพน ทองเนื้อแปด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0858376094นางสาวจตุรภัทร บางมณี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0922753439นางพัชรา ใจดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0871528065นางสาวกมลทิพย์ เรืองศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0863362456นางพรสวรรค์ ผลวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0810075552นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0893793322
ครูพิเศษนายประสงค์ ทองพรม
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0957815526นางสาวประภัสสร พรหมชนะ
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0924191819นางสาวภัทรธิดา บุญมา
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0933351058นางสาวพณิตดา ศรีเที่ยงตรง
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0929323886นางสาวพัชรา รุ่งสว่าง
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 095-7544857นางสาวมณทิชา สุขศิริปกรณ์ชัย
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจิราพร เก่าแท้
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0645353542นายกันต์ งามยิ่ง
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0805611541นางสาวพัทธนันท์ แตงทอง
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0843171635นางสาวอุษณี สว่างศรี
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0855051405นางสาวชนินันท์ นับแสน
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0994133267นางสาวพัฒน์พินันท์ อยู่สำราญ (อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ นศ.ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0917136441ZHANG QI YUE
ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวขนิษฐา สุขสบาย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0871255727