แผนกวิชาช่างกลโรงงานหัวหน้าแผนกนายมานพ เสาะแสวง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0982787409
ครูประจำนายพิษณุ ทรัพย์วัฒนานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0860524475ดร.กอบเกียรติ สง่าสงเคราะห์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0865513477นายไชยา ปุ่นสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0896116110ว่าที่ ร.ท.ทองใบ สมพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0891997567นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0930232798นายกฤษณ์ ธันยภัคสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0874094418นายอนุรักษ์ ไทยสนธิ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0818564838นายธนาการ ประภาสัจจะเวทย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0982156617นายประเชิญ โพธิ์หอม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูพิเศษนางสาวอัญชลี ศรีทองใบ
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0841423935นายคมคาย สว่างศรี
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0823653788
พนักงานราชการ(สอน)นายมนตรี ชูเชิด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0863008595นายอุเทน ขิงเพชร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0810122531นายวิน ดอกสุทัศน์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0891718576
ครูฝึกสอนนางสาวเกวลิณ บัวเอี่ยม
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0922689432
ครูช่างชำนาญงานนายพัชรพงษ์ หวานมาก
ครูช่างชำนาญงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0843142585