แผนกวิชาช่างกลโรงงานหัวหน้าแผนกนายมานพ เสาะแสวง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0982787409
ครูประจำดร.กอบเกียรติ สง่าสงเคราะห์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0865513477นายไชยา ปุ่นสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0896116110ว่าที่ ร.ท.ทองใบ สมพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0891997567นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0930232798นายอนุรักษ์ ไทยสนธิ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0818564838นายกฤษณ์ ธันยภัคสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0874094418นายประเชิญ โพธิ์หอม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0814549345นายธนาการ ประภาสัจจะเวทย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0982156617นายอุดม เผ่าพงษ์จันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0843594620นายชวลิต เถาเครือมาต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0972734212
ครูพิเศษนายคมคาย สว่างศรี
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0823653788
พนักงานราชการ(สอน)นายมนตรี ชูเชิด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0863008595นายอุเทน ขิงเพชร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0810122531
ครูฝึกสอนนายพิษณุ โฉมกอง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0827192959
ครูช่างชำนาญงานนายพัชรพงษ์ หวานมาก
ครูช่างชำนาญงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0843142585