แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าแผนกนายสุธีร์ แบนประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำนายภาสกร หนูสนั่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายเรืองวิทย์ โพธิ์รัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายธีระ วัชระพงศ์ไพบูลย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายจักรกฤษณ์ ดีเสมอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางวารุณี ครื้นน้ำใจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายณรงค์ฤทธิ์ เขตตวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางพรศรัณย์ อาภาประเทือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายทรงศักดิ์ ครื้นน้ำใจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายอานนท์ สิงห์จุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายศุภโชค พานทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายวิโรจน์ แก้วเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนางสาวทิติธร สุรพินิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายสาธิต คณฑา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู
ครูพิเศษนายกันตวิชญ์ แบนประเสริฐ
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายก้องภพ กำลังแพทย์
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวชลลดา ไชยวัต
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวนรมน ริตพวง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวณัฏฐกาญจน์ คุณกระมุท
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูฝึกสอนนางสาวจิรัชยา คิสาลัง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวกนกรัตน์ คำมี
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวกุลนิตรา ภูสูศรี
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวญาดา ทองหลอด
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายรัชภูมิ ประดิษฐ์จันทร์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุริยกมล ใจกล้า
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์