แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าแผนกนายสุธีร์ แบนประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0819256015
ครูประจำนายปัญญา สุนทราเดชอังกูร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0895084300นายโกมล ศิริสมบูรณ์เวช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0840062109นายภาสกร หนูสนั่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0812933688นายเรืองวิทย์ โพธิ์รัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0812544886นายธีระ วัชระพงศ์ไพบูลย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0818151876นายจักรกฤษณ์ ดีเสมอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0844935151นางวารุณี ครื้นน้ำใจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0892548235นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0819958793นายณรงค์ฤทธิ์ เขตตวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0860359219นางพรศรัณย์ อาภาประเทือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0859560407นายทรงศักดิ์ ครื้นน้ำใจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0818575965นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0631536493นายศุภโชค พานทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0840940282นางสาวทิติธร สุรพินิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0640701230
ครูพิเศษนางสาวณัฏฐกาญจน์ คุณกระมุท
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0918832355นายกันตวิชญ์ แบนประเสริฐ
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0952466467
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวนรมน ริตพวง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0925351494นายกฤษดา สุขนิมิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0924239888
ครูฝึกสอนนายก้องภพ กำลังแพทย์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0832594425นายธีรพงษ์ จันทร์ลอย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0894093261นายอัคคเดช ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0902310015นางสาวสุนัดดา เกิดนารี
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0617562244นางสาวสุทธิษา วังงาม
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0928520135