แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าแผนกนายสุธีร์ แบนประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0819256015
ครูประจำนายโกมล ศิริสมบูรณ์เวช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0840062109นายภาสกร หนูสนั่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0812933688นายเรืองวิทย์ โพธิ์รัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0812544886นายธีระ วัชระพงศ์ไพบูลย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0818151876นายจักรกฤษณ์ ดีเสมอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0844935151นางวารุณี ครื้นน้ำใจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0892548235นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0819958793นายณรงค์ฤทธิ์ เขตตวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0860359219นางพรศรัณย์ อาภาประเทือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0952646914นายทรงศักดิ์ ครื้นน้ำใจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0818575965นายอานนท์ สิงห์จุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0631536493นายศุภโชค พานทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0840940282นายวิโรจน์ แก้วเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0877669973นางสาวทิติธร สุรพินิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0640701230
ครูพิเศษนายกันตวิชญ์ แบนประเสริฐ
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0952466467นางสาวณัฏฐกาญจน์ คุณกระมุท
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0918832355นายก้องภพ กำลังแพทย์
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0832594425
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวนรมน ริตพวง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0925351494
ครูฝึกสอนนายภาคภูมิ ประพฤติ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0658858356นายเจษฎาภร ม่วงคุ้ม
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0846476836นายคมกริช แดงนวล
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0631409356นายณัฐชนนท์ ชุติกฤติกรสกุล
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0871679729