งานบุคลากรหัวหน้างานนางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นายธีระ วัชระพงศ์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนรมน ริตพวง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากรนางสาวหทัยทิพย์ ประภาสัจจะเวทย์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
ครูนางสาวเสาวนีย์ สงวนศรี
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
ครู
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวไพรัช แก้ววิชิต
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายชยพล เนียมเพราะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนางสาวธันย์ธีตา ธงชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู