งานบุคลากรหัวหน้างานนางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0819958793
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นายธีระ วัชระพงศ์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0818151876นางสาวนรมน ริตพวง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0925351494นางสาวหทัยทิพย์ ประภาสัจจะเวทย์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0939066862นายสิริชัย ขุนณรงค์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0877594698
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวไพรัช แก้ววิชิต
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0809840966
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายชยพล เนียมเพราะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0867647032นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0893793322