งานบุคลากรหัวหน้างานนางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0819958793
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นายธีระ วัชระพงศ์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0818151876นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0638484646นางสาวนรมน ริตพวง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0925351494นางสาวหทัยทิพย์ ประภาสัจจะเวทย์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0939066862นายณัฏฐพงศ์ เกิดไกร
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0992147227นางสาวณัฏฐกาญจน์ คุณกระมุท
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0918832355นายรัชพล เหมลี
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0619867590
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวไพรัช แก้ววิชิต
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0809840966
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายชยพล เนียมเพราะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0867647032