งานการเงินหัวหน้างานนายประเชิญ โพธิ์หอม
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางสาวนรมน ริตพวง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานการเงินนางสาวฐปนียดา บางมณี
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานการเงิน
พนักงานราชการ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวเบญจมาศ ทองสุข
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวอรวรรณ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ