งานพัสดุหัวหน้างานนายประพนธ์ สุขสุวรรณ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0861248829
ลูกจ้างประจำนายวิชิต คงเพ็ชร์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0967050659
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นายชัยวัฒน์ สวนทอง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0818116071นางสาวกาญจนา จันทร์แดง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0924739541นายสุรเชษฐ์ ขาวโต
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0907951857นางสาวสุกัญญา แต่งงาม
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0855053657
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวสุชาดา เพ็งเรือง
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0944565829นางสาววราภรณ์ คงศิริ
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0840337836นายเกรียงไกร ตัญญชัย
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0632472269นายชัยวัฒน์ มลิวัลย์
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0851653269
ผู้ช่วยหัวหน้างานว่าที่ ร.ต.หญิง พรสวรรค์ เหลืองพวงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0971233220