งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานนายอานนท์ สิงห์จุ้ย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0631536493
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางสาวณัฏฐกาญจน์ คุณกระมุท
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0918832355
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวภัทราพร กสิกรรม
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0814336371นางสาวภัททิยา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0854042861
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายโกมล ศิริสมบูรณ์เวช
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0840062109