งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานหัวหน้างานนายกฤษฎา โพธิ์บุรีพานิช
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0830914142
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางสาวพณิตดา ศรีเที่ยงตรง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0929323886นายวุฒิกร รงค์รัตน์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0897336894นายเตชิต พึ่งพวก
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0841188246
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวลภัสรดา ศรีศักดา
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0825359393
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวอรวรรณ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0986935964นายอำนวย งามเกตุสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0819440778