งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานนางพัชรา ใจดี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางสมพร โพธิ์รัง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวพัชรา รุ่งสว่าง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายสุทธิรักษ์ มงคลนิมิตร
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายณัฐพล แช่มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายกันต์ งามยิ่ง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวธันย์ธีตา ธงชัย
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวศุภรัตน์ บุญศรีวงษ์
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางดวงกมล อุดมรักษาทรัพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู