งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานนางพัชรา ใจดี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0871528065
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางสมพร โพธิ์รัง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0890264921นางสาวพัชรา รุ่งสว่าง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 095-7544857นายสุทธิรักษ์ มงคลนิมิตร
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0972072002นายณัฐพล แช่มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0927975172นายกันต์ งามยิ่ง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0805611541นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0893793322
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวศุภรัตน์ บุญศรีวงษ์
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0859885421
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางดวงกมล อุดมรักษาทรัพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0896158589