งานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานนายดิเรก ใจดี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางวารุณี ครื้นน้ำใจ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายชัยพร นันทลาวัลย์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษานายเอกพรรณ พิศวง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษานางสาวปุญญ์ญะณัฐ ประพันธ์พจน์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษานายสมพงษ์ ภูฆัง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษานางสาวธันยธร ปานแก้ว
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษานายธีระพงศ์ สิงห์บุตร
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวกนิษฐา จิตต์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายบดินทร์ บุญพุฒิกร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา