งานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานนายดิเรก ใจดี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0860341563
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางวารุณี ครื้นน้ำใจ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0892548235นายเอกพรรณ พิศวง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0623538582นางสาวปุญญ์ญะณัฐ ประพันธ์พจน์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0853721249นายคมคาย สว่างศรี
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0823653788นายสมพงษ์ ภูฆัง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0982863695นายภาณุพงศ์ ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0867965055นายรัชพล เหมลี
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0619867590นางสาวนวพร สิมะวัฒนา
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0992351455นางสาวพิมพิสา บุญสูงเพชร
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0837922102
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางวราภรณ์ กลิ่นสกุล
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0893816249
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายบดินทร์ บุญพุฒิกร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0982695717