งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หัวหน้างานดร.กอบเกียรติ สง่าสงเคราะห์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนายพานุเกียรติ ยอดคำ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายอนุสรณ์ โคกกลาง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนางสาวปวริศา กีรติยุทธ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวกมลวรรณ ชาวเนื้อดี
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายชลิตร์ มณีสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ