งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หัวหน้างานดร.กอบเกียรติ สง่าสงเคราะห์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0865513477
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0930232798นายอนุสรณ์ โคกกลาง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0957417579
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวกมลวรรณ ชาวเนื้อดี
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0640748767
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายชลิตร์ มณีสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0898861907นายพานุเกียรติ ยอดคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0851311656