งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หัวหน้างานนายพานุเกียรติ ยอดคำ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายอัฐวีร์ วสุปภาวัฒน์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนายอนุสรณ์ โคกกลาง
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวกมลวรรณ ชาวเนื้อดี
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายชลิตร์ มณีสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ