งานสื่อการเรียนการสอนหัวหน้างานนายศุภโชค พานทอง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางสาวจิราพร เก่าแท้
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสื่อการเรียนการสอนนายรณรงค์ มั่นสาย
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสื่อการเรียนการสอนนายกันตวิชญ์ แบนประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสื่อการเรียนการสอนนายก้องภพ กำลังแพทย์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสื่อการเรียนการสอนนายประสิทธิวัฒน์ คุณกระมุท
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวพุทธชาติ แก้วศรีงาม
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายวิโรจน์ แก้วเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู