งานสื่อการเรียนการสอนหัวหน้างานนายศุภโชค พานทอง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0840940282
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางสาวจิราพร เก่าแท้
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0645353542นายประสิทธิวัฒน์ คุณกระมุท
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0841243929นายรณรงค์ มั่นสาย
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0818297821นายกันตวิชญ์ แบนประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0952466467
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวพุทธชาติ แก้วศรีงาม
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0959365979